Trading and Service

Nhóm ngành hoạt động tạo ra sản phẩm dịch vụ bao gồm nhiều khâu có liên quan mật thiết với nhau