Make to Stock

Make to Stock hình thức sản xuất yêu cầu một dự báo chính xác, dựa trên nhu cầu dự đoán trong tương lai thông qua dữ liệu cũ để sản xuất. Điều chỉnh hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu đó.