Make to Project

Nhóm ngành Make to Project có hoạt động tạo ra sản phẩm dịch vụ kết quả duy nhất. Kế hoạch dự án cần sự phối hợp của tất cả các bên liên quan có thời gian thực hiện, thời gian kết thúc cụ thể, rõ ràng.