Make to Order

Make to Order là phương pháp sản xuất theo đơn đặt hàng, quá trình sản xuất chỉ bắt đầu khi nhận được đơn dặt hàng, và thực hiện theo các thông số mà khách hàng yêu cầu.