Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn triển khai và quản lý các dự án ERP trong và ngoài nước, Patsoft sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy trình quản lý nội bộ nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo.