Với hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai và quản lý các dự án ERP trong và ngoài nước. Patsoft chia sẻ quy trình triển khai ERP mà chúng tôi đã áp dụng ở hầu hết các dự án.